top of page
Przetwarzanie w NoSurprise  Sp. z o.o. danych osobowych klientów, kontrahentów i gości

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

 

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.

 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest NoSurprise  Sp. z o.o. ., ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, REGON: 38989441500000, NIP: 5242924880, KRS: 0000919790

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@nosurprise.pl.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Czarneckiego z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@nosurprise.pl.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyrazili Państwo zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną , lub do podjęcia działań́ na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
  władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody,

 • odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne, realizacji działań o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji marketingowych jeśli wyrazili Państwo na to zgodę,

 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać przede wszystkim firmie dostarczającej oprogramowanie księgowe i biurowe oraz innym firmom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, serwisowe lub w zakresie IT, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, konsultingowe w zakresie danych osobowych oraz outsourcing Inspektora Ochrony Danych, firmom przewozowym, pracownikom tymczasowym. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie przekazujemy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do następujących odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych w szczególności Google LLC w USA. Do państwa trzeciego (spoza EOG) przekazujemy dane osobowe tylko w sytuacji, gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przechowywali Pani/Pana dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres zgodny z przepisami prawa. Pani/Pana dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej wycofania (jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem).

Rejestracja wizerunku

Na terenie Spółki Państwa wizerunek nie będzie rejestrowany w postaci monitoringu video. Rejestracja Pani/Pana wizerunku przy użyciu środków komunikowania się na odległość może nastąpić tylko za uprzednią Pani/Pana zgodą. W takim przypadku Pani/Pana wizerunek może być udostępniany firmie obsługującej IT, dostarczającej usługę komunikacji na odległość. Okres przetwarzania będzie wynikał z terminu wyrażonego w udzielonej zgodnie i może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o dane osobowe Pani/Pana nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.

Kotwica 1
bottom of page