top of page
Przetwarzanie w NoSurprise  Sp. z o.o. danych osobowych kandydata na pracownika 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.

 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest NoSurprise  Sp. z o.o. ., ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, REGON: 38989441500000, NIP: 5242924880, KRS: 0000919790

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@nosurprise.pl.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Czarneckiego z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@nosurprise.pl.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej  rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, 

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem, 

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 • lub w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie poniższych warunków art. 9 ust. 2 RODO:

 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach

 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz, na podstawie Pani/Pana zgody, także w kolejnych naborach pracowników,

 • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być przede wszystkim: firmy-klienci na zlecenie których Administrator realizuje usługi, prowadzi rekrutację,  firma dostarczająca oprogramowanie kadrowo-płacowe oraz inne firmy świadczące usługi serwisowe lub w zakresie IT, firma realizująca outsourcing Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa BHP i prawna. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do następujących odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych w szczególności Google LLC w USA. Do państwa trzeciego (spoza EOG) przekazujemy dane osobowe tylko w sytuacji, gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • dane osobowe będą przechowywane również po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje przez okres 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dłużej dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony przepisami prawa,

 • na podstawie stosownej zgody również w kolejnych rekrutacjach,

 • do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

 • Dane, których podstawą przetwarzania jest to, iż są one niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą przechowywane do czasu ustania tej podstawy przetwarzania.

 

Rejestracja wizerunku

Na terenie Spółki Państwa wizerunek nie będzie rejestrowany w postaci monitoringu video. Rejestracja Pani/Pana wizerunku przy użyciu środków komunikowania się na odległość może nastąpić tylko za uprzednią Pani/Pana zgodą. W takim przypadku Pani/Pana wizerunek może być udostępniany firmie obsługującej IT, dostarczającej usługę komunikacji na odległość. Okres przetwarzania będzie wynikał z terminu wyrażonego w udzielonej zgodnie i może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Może mieć to miejsce w naszych systemach informatycznych. Ma Pani/Pan prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji. 

Kotwica 1
bottom of page